Revízie elektrických zariadení

Vykonávame:

1, východiskové odborné prehliadky a odborné skúšky elektroinštalácie, elektrických zariadení, strojov, spotrebičov a el. ručného náradia do 1000 V v zmysle vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z.z., trieda objektov A, B

(A – bez nebezpečenstva výbuchu, B – s nebezpečenstvom výbuchu)

2, pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky elektroinštalácie, elektrických zariadení, strojov, spotrebičov a el. ručného náradia do 1000 V v zmysle vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z.z., trieda objektov A, B

(A – bez nebezpečenstva výbuchu, B – s nebezpečenstvom výbuchu)

3, vyhotovovanie revíznych správ k daným elektrickým zariadeniam

Východiskové a pravidelné prehliadky elektrických zariadení je každý zamestnávateľ povinný zabezpečiť na základe zákona č. 124/2006 Z.z.