Revízie bleskozvodov

Vykonávame:

1, pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky bleskozvodných zariadení v zmysle vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z.z., trieda objektov A, B

(A – bez nebezpečenstva výbuchu, B – s nebezpečenstvom výbuchu)

2, vyhotovovanie revíznych správ k daným bleskozvodným zariadeniam

Pravidelné prehliadky bleskozvodov sa musia vykonávať podľa vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z.z.